เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

การประกันคุณภาพ

     การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า กระบวนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถนำไปสู่ผลการทำงานที่มีคุณภาพ

 รายละเอียด

คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มศก.

     ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1254 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายนามดังต่อไปนี้

รายละเอียด

แบบประเมินความพึงพอใจ

     การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากสังกัดในคณะวิชา   และเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการประเมิน

รายละเอียด

การจัดการความรู้ (KM)

      สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร,ตำราและประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

Joomla templates by Joomlashine